Overview

V roce 2014 představovala silniční doprava 92 % celkové spotřeby energie v odvětví dopravy. Ve srovnání s rokem 2000 se podíl tohoto odvětví zvýšil o cca 5 %. Zároveň se snížil podíl železniční dopravy z 8 % v roce 2000 na 3 % v roce 2014. Podíl letecké dopravy se zvýšil o jedno procento a podíl vodní dopravy se se svým 1% podílem na celkové spotřebě dopravy nezměnil.

Obrázek 1: Konečná spotřeba energie po odvětvích (normální klima)

Source: ODYSSEE

V roce 2015 činila silniční doprava 91 % celkové spotřeby energie v odvětví dopravy. Ve srovnání s rokem 2000 podíl tohoto odvětví vzrostl o cca 3 %. Zároveň se podíl železniční dopravy snížil z 5 % v roce 2000 na 3 % v roce 2015. Podíl letecké dopravy se zvýšil o jedno procento a podíl vodní dopravy, představující 1 % spotřeby energie v dopravě,  se nezměnil.

Obrázek 2: Technický index energetické účinnosti

Source: ODYSSEE

Česká republika si v Národním akčním plánu pro energetickou účinnost (NAPEE) stanovila cíl pro úsporu konečné spotřeby energie ve výši 51,1 PJ k roku 2020. Česká republika se rozhodla dosáhnout cíle alternativními opatřeními. Nejdůležitější jsou dvě opatření -  program Nová zelená úsporám na období 2014-2020 s očekávanými úsporami energie ve výši 11 PJ v období 2017-2020 se zaměřuje na úspory energie v budovách a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v průmyslu s očekávanými úsporami energie ve výši 9,6 PJ v období 2017-2020. Typickým průřezovým opatřením je Státní program na podporu úspor energie.

Tabulka 1: Příklady průřezových opatření

MeasuresNEEAP measuresDescriptionExpected savings, impact evaluationMore information available
Státní program na podporu úspor energieyesStátní program na podporu úspor energie přispívá k cíli národních úspor energie podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti 2012/27 / EU. Hlavní podpora se soustřeďuje na akce s nepřímým dopadem na úspory energie, jako je veřejné povědomí, odborné vzdělávání a bezplatné poradenství.0,4 PJ v období 2017-2020Link
Source: MURE

Buildings

V roce 2015 spotřebovalo vytápění místností 70 % celkové spotřeby energie v sektoru, ohřev vody 17 %, vaření 6 % a elektrospotřebiče 7 %. Spotřeba tepla na vytápění se od roku 2000 snížovala o 0,3 %/rok. Spotřeba elektrických spotřebičů se zvýšovala o téměř 1,8 %/rok a ohřev vody se zvýšoval o 1,7%/rok. Spotřeba energie na byt se od roku 2000 zvýšovala o 0,2 %/rok.

Obrázek 3: Spotřeba energie na m2

Source: ODYSSEE

Obrázek 4: Spotřeba energie na domácnost podle účelu užití

Source: ODYSSEE

Konečná spotřeba energie na byt byla v roce 2015 jen mírně vyšší než v roce 2000. Tři hlavní faktory přispívaly ke zvyšování spotřeby energie v tomto období - nárůst počtu domácností (0,9 Mtoe), rostoucí výměra bytů (0,77 Mtoe) a nárůst počtu spotřebičů (0,25 Mtoe). Nárůst spotřeby energie, způsobený uvedenými třemi vlivy, byl kompenzován energetickými úsporami.

Obrázek 5: Hlavní řídicí veličiny změn spotřeby energie v domácnostech

Source: ODYSSEE

Spotřeba energie na zaměstnance v sektoru služeb se od roku 2000 neustále snižuje tempem 1,1 %/rok. Spotřeba elektrické energie v kancelářích se však ve stejném období zvyšuje tempem 0,8 %/rok.

Obrázek 6: Spotřeba energie a elektřiny na zaměstnance (normální klima)

Source: ODYSSEE

Hlavním opatřením v oblasti budov je program Nová zelená úsporám pro období 2014-2020, který se zaměřuje hlavně na rodinné a a bytové domy. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má za cíl zlepšit energetickou náročnost budov v podnikatelském sektoru.

Tabulka 2: Politiky a opatření v sektoru budov

MeasuresDescriptionExpected savings, impact evaluationMore information available
Nová zelená úsporám 2014 - 2020Program Nová zelená úsporám 2014-2020, spravovaný Státním fondem životního prostředí, se zaměřuje na úspory energie a efektivní využívání zdrojů energie v budovách. Tento program běží od roku 2014 do roku 2020 a byl připraven pro vlastníky a uživatele rodinných a bytových domů.3,387 PJ v období 2014–2016 a 11,037 PJ v období 2016–2020Link
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostTento program se zaměřuje na přechod na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodářství, které spočívá především v zvyšování energetické účinnosti v průmyslu a využívání obnovitelných zdrojů energie.8,5 PJ v období 2014–2016 a 11,4 PJ v období 2016–2020Link
Source: MURE

Transport

Automobilová doprava představuje 54 %  a silniční nákladní doprava 28 % spotřeby odvětví dopravy. Autobusová doprava zaujímá podíl 10 % a letecká doprava 5 %. Zbytek představuje železnice (3 %) a vodní doprava (<0,1 %).

Obrázek 7: Rozdělení spotřeby energie v dopravě podle modů dopravy

Source: ODYSSEE

Přeprava cestujících (měřená v osobokilometrech) se od roku 2000 zvyšuje (o 0,6 %/rok). Tento nárůst byl zaznamenán zejména v oblasti automobilové dopravy (0,6 %/rok), veřejné dopravy (1,6 %/rok) a železniční dopravy (0,9 %/rok).

Obrázek 8: Podíly modů v osobní dopravě

Source: ODYSSEE

Doprava zboží (měřená v tunokilometrech) se rovněž zvýšovala tempem 1,8 %/rok, přičemž výrazně rostla silniční doprava zboží (2,8 %/rok), což vedlo k vyššímu podílu silniční dopravy na celkovém objemu dopravy, protože objem železničníční dopravy klesal tempem -0,9 %/rok. Objem vodní dopravy rychle klesá tempem -5,7 %/rok.

Obrázek 9: Podíly modů v nákladní dopravě

Source: ODYSSEE

Spotřeba energie v dopravě rychle roste tempem 2,7 %/rok. Tento trend je způsoben nárůstem výkonů dopravy (více osobokilometrů a tunokilometrů) - téměř +1 Mtoe)  a dalšími vlivy (téměř +1,2 Mtoe). Energetické úspory vykompenzovaly vliv záměny modů dopravy (0,09 Mtoe).

Obrázek 10: Hlavní řídicí veličiny změn spotřeby energie v dopravě (2000-2014)

Source: ODYSSEE

Nízké úspory energie v dopravních odvětvích jsou způsobeny hlavně pomalým zaváděním Operačního programu Doprava, který se zaměřuje zejména na opatření k přechodu na jiné druhy dopravy. Hlavním cílem nákladní dopravy je přechod od silniční dopravy k železniční dopravě.

Tabulka 3: Politiky a opatření v sektoru dopravy

MeasuresDescriptionExpected savings, impact evaluationMore information available
Operační program DopravaPodpora multimodální nákladní dopravy a modernizace železniční a silniční sítěNízkýLink
Kombinovaná dopravaOpatření podporující kombinovanou dopravuNízkýLink
Source: MURE

Industry

Konečná spotřeba energie v průmyslu se rychle snižovala tempem 2,0 %/rok. Celkem 67 % spotřeby je soustředěno do 5 energeticky náročných odvětví (železná metalurgie, chemický průmysl, nekovové materiály, papírenský průmysl a neželezná metalurgie).

Obrázek 11: Konečná spotřeba energie po odvětvích

Source: ODYSSEE

Metalurgie železných kovů má mezi 5 energeticky náročnými odvětvími největší podíl na konečné spotřebě energie v průmyslu (25,5 % v roce 2015). Měrná spotřeba v ocelářském průmyslu měla od roku 2012 klesající tendenci. Produkce papíru má rostoucí měrnou spotřebu energie a zhoršení v letech 2000 až 2015 činilo 50 %.

Obrázek 12: Měrná spotřeba energie na výrobu energeticky náročných produktů (toe/t)

Source: ODYSSEE

Od roku 2000 přispělo k poklesu spotřeby energie v průmyslu (-2,5 Mtoe) mnoho faktorů. Úspory energie (-4,07 Mtoe) téměř vyrovnaly zvýšení spotřeby energie v důsledku vyšších výkonů odvětví (4,9 Mtoe). Strukturální změny přispěly k poklesu spotřeby energie v průmyslu o -3,2 Mtoe.

Obrázek 13: Hlavní řídicí veličiny změn spotřeby energie v průmyslu

Source: ODYSSEE

Nejdůležitějším opatřením v průmyslovém sektoru je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který prostřednictvím finančních pobídek (investiční dotace a nízkoúročné půjčky) podporuje opatření na zvýšení energetické účinnosti. Předchozí operační program Průmysl a inovace skončil v roce 2014.

Tabulka 4: Politiky a opatření v sektoru průmyslu

MeasuresDescriptionExpected savings, impact evaluationMore information available
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostZvyšování energetické účinnosti v průmyslu a využití obnovitelných zdrojů energieVysokýLink
Operační program Průmysl a inovacePodpora zvyšování energetické účinnostiVysokýLink
Source: MURE